Dijkonderzoeken Nederland in het kader van het Hoog Water Beschermings Plan (HWBP) voor primaire waterkeringen en regionale waterkeringen

Uit de tweede en de (verlengde) derde toetsingsronde (LRT2, LRT3 en LRT3+) voor primaire waterkeringen, uitgevoerd door de Waterschappen en Rijkswaterstaat, volgt dat circa 730 km aan Nederlandse primaire waterkeringen niet aan de vereiste veiligheidsnorm voldoet. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat de beschrijving van alle uit te voeren projecten vermeld die in 2015 zijn gestart of al in uitvoering zijn.

Voor dit tracé dient nader grond- en laboratoriumonderzoek te worden uitgevoerd. Tot circa 2021, met pieken in 2015 tot en met 2017, wordt circa 730 km aan dijktracé nader onderzocht en eventueel versterkt. Inmiddels is Mos Grondmechanica door diverse Waterschappen in Nederland benaderd voor het uitvoeren van dit onderzoek. In het kader van het HWBP heeft Mos Grondmechanica tot nog toe de volgende projecten in uitvoering, hetzij mogen uitvoeren:

  • Dijk trajecten Zwolle, Genemuiden-Hasselt en Mastenbroek – IJssel in opdracht van Waterschap Groot Salland (tegenwoordig Drents Overijsselse Delta);
  • Dijk trajecten Mastenbroek – Zwarte Water in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta;
  • Dijk trajecten Dijkringgebied 6 Friesland; ter plaatse van 8 raaien langs de Waddenzee en het IJsselmeer in opdracht van Wetteskip Fryslan;
  • Dijk traject langs de Vecht (noord en zuid) in opdracht van Drents Overijsselse Delta.

 

In het kader van de toetsing van regionale keringen heeft Mos Grondmechanica de volgende projecten in uitvoering, hetzij mogen uitvoeren:

  • Dijk trajecten polders Waterland; langs het Blijkmeer, Broekermeer, Monnickenmeer, en Noordmeer in opdracht van Waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
  • Dijk trajecten rond de Schermer, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
  • Dijk traject Wieringermeerdijk, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
  • Dijk traject Balgzandijk en Amsteldijk, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
  • Perceel 1 en 3, in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
  • Regionale kering Koekoek, in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Het grondonderzoek wordt insitu op de dijken (t.p.v. de kruin, de binnenberm en de buitenberm) uitgevoerd en bestaat met name uit het uitvoeren van (piëzo) sonderingen (klasse 1 en 2) en machinale boringen waarbij met een steekapparaat ongeroerde monsters op de gewenste diepte(n) worden gestoken, dan wel continu worden gestoken. De boorgaten worden afgewerkt met 1 of meerdere peilbuizen die voorzien worden van meetsensoren (divers / telemetriesysteem) voor het continu meten van de grondwaterstanden. De waterspanningen in de dijken worden in de tijd gemeten met behulp van waterspanningsmeters die gekoppeld kunnen worden aan het telemetriesysteem.

Voor het verkrijgen van de gevraagde data worden in ons laboratorium diverse laboratoriumproeven uitgevoerd bestaande uit o.a. anisotrope Triaxiaal-proeven, DSS-proeven, 10 traps samendrukkingsproeven en CRS-proeven. Voorheen werd de stabiliteit van de dijk hoofdzakelijk als gedraineerd beschouwd. In het Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI 2017) wordt voorgeschreven dat de dijken volgens ongedraineerd grondgedrag doorgerekend dienen te worden. Met behulp van onze anisotrope Triaxiaal-proeven worden hier de juiste gevraagde parameters mee verkregen. Daarnaast worden classificatieproeven, doorlatendheidsproeven, korrelverdelingen uitgevoerd en Atterbergse grenzen bepaald.

Het grondonderzoek wordt conform de voorschriften van de waterschappen uitgevoerd. Daarnaast worden de uit te voeren laboratoriumonderzoeken conform het Deltares – Protocol voor het uitvoeren van laboratoriumproeven (momenteel versie 5) uitgevoerd. Om de strategie van de opdrachtgever zoveel mogelijk te volgen en uit te voeren is er, tijdens de uitvoering van het grond- en laboratoriumonderzoek, regelmatig tot continu contact tussen de projectleiders van beide partijen.

Op verzoek van de Waterschappen worden alle laboratoriumonderzoeken digitaal in de vorm van een spreadsheet, e.e.a. conform de vereiste STOWA-tabel versie 4-2, aangeleverd. Om deze database aan te leveren en eenvoudig samen te stellen gebruikt Mos Grondmechanica in eigen beheer ontwikkelde software.

 

Foto Mos in uitvoering op de dijk project HWBP Zwolle

Foto Mos in uitvoering op de dijk project HWBP Zwolle

 

Foto Mos in uitvoering op de dijk project HWBP Dijkringgebied 6 Friesland

Foto Mos in uitvoering op de dijk project HWBP Dijkringgebied 6 Friesland