Bemalingsadviezen voor werkzaamheden in het Rotterdamse Havengebied (NL)

Bemalingsadviezen voor werkzaamheden in het Rotterdamse Havengebied

Ook voor bemalingen in het Rotterdamse havengebied dient in veel gevallen in het kader van de Waterwet een melding te worden gedaan of een vergunning te worden aangevraagd. Ter onderbouwing van deze meldingen en vergunningsaanvragen worden door MOS Grondmechanica regelmatig bemalingsadviezen geschreven. De projecten variëren tussen kleine lokale bemalingen tot grote projecten waarbij in meerdere fasen bemalingen worden uitgevoerd. In de rapporten wordt een advies gegeven ten aanzien van het toe te passen bemalingssysteem, wordt een prognose gegeven voor de debieten en aandacht besteed eventuele omgevingsbeïnvloeding.

Aangezien in het havengebied diverse grondwaterverontreinigingen voorkomen wordt regelmatig gevraagd om in deze adviezen extra aandacht aan het effect van de bemaling op deze verontreinigingen te besteden.

Wanneer de verontreinigingscontour bekend is, wordt ter plaatse van de contour de verplaatsing van het grondwater gedurende de onttrekking bepaald. Een voorbeeld hiervan is in onderstaande figuur opgenomen (geanonimiseerd door het weglaten van de topografische achtergrond ). Verplaatsing van grondwater op de rand van de verontreinigingscontour geeft een goed eerste beeld van de maximale verplaatsing van de verontreiniging. Omdat de verontreiniging vanwege de retardatie doorgaans minder snel verplaatst dan het grondwater zal de verplaatsing van de verontreiniging kleiner zijn dan de verplaatsing van het grondwater.

Wanneer de verontreinigingscontour(en) niet bekend of beschikbaar zijn (bijvoorbeeld vanwege confidentialiteit) wordt een contourplot gegenereerd van de verplaatsingen van het grondwater in het gebied rondom de onttrekking. Een (door het weglaten van de topografische ondergrond geanonimiseerd) voorbeeld is hieronder weergegeven. In deze plot wordt ook het intrekgebied getoond, het gebied waarbinnen het voor aanvang van de bemaling aanwezige grondwater fysiek door de bemaling wordt opgepompt (groene gebied). Op basis van de verplaatsingslijnen kan een inschatting worden gemaakt van het effect op eventueel aanwezige verontreinigingen. Tevens kan de plot worden gebruikt om het zoekgebied te bepalen voor een (archief)onderzoek naar grondwaterverontreinigingen.

Op basis van de verplaatsingencontour en/of de iso-verplaatsingslijnen kan door een milieukundige worden beoordeeld wat het risico is op eventuele verplaatsing van grondwaterverontreinigingen en of maatregelen noodzakelijk zijn. Indien maatregelen noodzakelijk worden geacht kan vervolgens het effect van mogelijk maatregelen op grondwaterverplaatsing worden berekend en beoordeeld worden welke maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Figuur: Verplaatsing grondwater (blauw) ter plaatse van een verontreinigingscontour (rood) ten gevolge van een bemaling (groen).

Figuur: Verplaatsing grondwater (blauw) ter plaatse van een verontreinigingscontour (rood) ten gevolge van een bemaling (groen).

Figuur:Bemaling met intrekgebied (groen) en verplaatsingscontouren (blauw)

Figuur: Bemaling met intrekgebied (groen) en verplaatsingscontouren (blauw)

Gerelateerde artikelen