Funderingsonderzoek Pakhuismeesteren

Funderingsonderzoek Pakhuismeesteren

Inleiding

Pakhuismeesteren is één van de pakhuizen op de Kop van Zuid in Rotterdam waar renovatie moet leiden tot een nieuwe functie voor het pand. MOS Grondmechanica is sinds de jaren 90 van de vorige eeuw betrokken bij zowel grondwater- als funderingsonderzoek. In 2006 is hiervoor een funderingsonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het pand. Doel was om de staat van het funderingshout in kaart te brengen teneinde een renovatie (met behoud van de oorspronkelijke fundering) te realiseren.

fig_1Pakhuismeesteren

Pakhuismeesteren (Google Maps)

fig_2Pakhuismeesteren

Pakhuismeesteren (Google Maps)

Funderingsonderzoek 2006

Destijds zijn hiervoor 5 funderingsinspecties uitgevoerd. De fundering werd destijds als goed beschouwd. In de jaren hierna werd gestart met het afgravend van de kelder tot circa 0,5 meter boven bovenkant funderingshout.

Uit meerjarige grondwatermetingen bleek dat er grote, onverklaarbare verschillen waren met betrekking tot de grondwaterstanden ter plaatse. Hierdoor rees de vraag of er nog wel een voldoende grondwaterdekking van het funderingshout aanwezig was. Alvorens de werkzaamheden hervat werden werd in 2015, inmiddels 9 jaar na de funderingsinspecties uit 2006, besloten een verificatie uit te voeren naar de huidige staat van de fundering. We hebben er hierbij voor gekozen een verificatie uit te voeren van één van de eerder uitgevoerde inspectieputten uit 2006. Daarnaast is ter spreiding en aanvulling op de inspecties uit 2006 een tweetal aanvullende inspecties uitgevoerd. Tevens zijn de huidige grondwaterstanden in kaart gebracht.

fig_3funderingsinspectie

Locatie funderingsinspecties 2006/2015

Funderingsonderzoek 2015

In totaal zijn er ten behoeve van het huidige onderzoek in de 3 gegraven putten 8 palen onderzocht. Van 7 palen kon een houtmonster genomen worden. Hiervan werd een selectie van 4 nader onderzocht/geanalyseerd. Na analyse van de houtmonsters kon een uitspraak gedaan worden over een eventuele aantasting van de palen en een eventuele te verwachten uitbreiding van de aantasting in de houtmonsters in de komende 25 jaar.

fig_4

 

Poer, langshout en kespen (inclusief de koppelbalk in het midden)

fig_5

fig_6

Kesp en paal

fig_7

Voorbeeld bemonstering houten paal

Conclusie

Uit het huidige funderingsonderzoek komt naar voren dat de staat van het funderingshout niet of nauwelijks afwijkt van de staat van de fundering zoals geconstateerd werd in de putten in 2006. De verklaring hiervoor is de voldoende grondwaterdekking van het hoogste funderingshout. De aanwezigheid van de kleigrond ter plaatse van het funderingshout speelt hier vermoedelijk ook nog een anaerobe (capillaire) functie zodat de houten paalfundering in de huidige situatie netjes geconserveerd blijft.

Gerelateerde artikelen