In-situ doorlatendheidsproeven

Veelvuldig worden opdrachtgevers geconfronteerd met nieuwe eisen van gemeenten en waterschappen om het hemelwater af te koppelen van het rioleringsstelsel en te infiltreren in de bodem. Ook bij de herontwikkeling van bestaande- en de inrichting van nieuwe woon- en/of industriegebieden is inzicht in de waterhuishouding en daarbij de doorlatendheidfactoren van de bodemlagen van belang met betrekking tot de ontwerphoogten, vijverpartijen, wadi’s of ontwateringssystemen.

Voor dergelijke projecten worden door MOS Grondmechanica in toenemende mate in-situ proeven uitgevoerd waarmee de bodemconstanten, zoals waterdoorlatendheid (zowel horizontaal als verticaal), de infitratiesnelheid en capaciteit kan worden vastgesteld. Deze constante worden vastgesteld doormiddel van de volgende proeven; ringinfiltratietest, constant head K-sat en Fallinghead.

Voor het bepalen van de doorlaatfactor vanaf het maaiveld of in de onverzadigde bovenlagen wordt de in-situ “ringinfiltratietest” toegepast. Bij deze meting wordt het (verticale) infiltratievermogen van de grond (bijvoorbeeld bij hevige buien) vastgesteld.

Voor de meting van de doorlatendheid in de onverzadigde zone wordt gebruik gemaakt van het “constant head K-Sat” meetinstrument (compact constant head permeameter). Bij deze meting wordt de horizontale doorlaatfactor van de boven het grondwater gelegen bodemlagen vastgesteld.

Voor metingen onder de heersende grondwaterspiegel wordt de “Falling-Head” test (omgekeerde Hooghoudt proef) veelal toegepast. Ook hier wordt voornamelijk de horizontale doorlaatfactor bepaald. Bij de hier gebruikte methode wordt gebruik gemaakt van een peilbuis. De installatie van de peilbuis dient met zorg te geschieden.