Bemalingsadvies

In de bemalingsadviezen van MOS Grondmechanica wordt veel aandacht besteed aan de meest gunstige bemalingswijze. De geohydrologisch adviseurs van MOS Grondmechanica gebruiken hiervoor hun theoretische kennis, praktijkervaring en commercieel inzicht. De keuze van de bemalingswijze staat in nauwe relatie met de uitvoeringswijze (talud, damwand, e.d.), de ontgravingsdiepte, de grondopbouw en de grondwaterstanden.

Uit de bemalingswijze, de verlaging en de geohydrologische schematisering wordt met behulp van gangbare en gevalideerde software (veelal MicroFEM) het debiet berekend. Tevens kan op basis van het grondwatermodel een studie naar de omgevingsbeïnvloeding van de bemaling worden uitgevoerd.

De bemaling wordt getoetst aan de geldende regelgeving. De aanvraag voor toestemming voor de bemaling kan door MOS Grondmechanica worden voorbereid.